วิสัยทัศน์

"ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ นักเรียนจบครบ และมีคุณภาพ"
^