กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

วิสัยทัศน์

"ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ นักเรียนจบครบ และมีคุณภาพ"
^