ผู้ว่าราขการจังหวัดเลยมอบเกียรติบัตรชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายส

1
^