Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  นายอาณัติ ผาพรม

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ท. อำนาจ บำรุงแนว

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ฝ่ายบุคคล/วิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์พิมพ์ สุขเสริม

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางธิดาพร ศรีสุพัฒน์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุภาพร ภากระจ่าง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางภัทราภรณ์ สิงห์สถิตย์

  นักวิชการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางชลันดา ดวงไพชุม

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางณัฐพร เสริมทรง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา สิทธิยะ

  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  นางรัตนวลัย วงศ์โสภา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

^