Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  นายอาณัติ ผาพรม

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ท. อำนาจ บำรุงแนว

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

^